دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
سید مصطفی حسینی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه - شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
جمشید محمودی فاضل

کارشناسی ناپیوسته حسابرسی - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
طیبه ملک علایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-کارآفرینی - چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
طیبه ملک علایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷