يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲


مدیر امور اداری

ساختمان آیت اله طالقانی-طبقه دوم
شماره تماس : 44251493-011 داخلی 116


آقای سیف اله ابراهیمی 1-ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی
2-نظارت بر حسن اجرای مقررات وضع شده
3-تامین نیروی انسانی ، تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان
4-تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه
5-نظارت بر مرخصی کارکنان اعم از استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق
6-اداره امور خدماتی