جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰


ریاست موسسه


شرح وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه


نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، اداری و مالی ، عمرانی ، امور خدمات علمی و کليه ارتباطات داخلی و بين المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگويی به مراجع ذيصلاحيت

تعيين خط مشی اجرايی دانشگاه در قالب سياست‌های علمی، آموزشی و پژوهشی

هدايت فعاليت‌های فرهنگی ، آموزشی ، پژوهشی، اداری ومالی و عمرانی دانشگاه

ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هيأت امنا

نظارت برحسن اجرای فعاليتهای جاری دانشگاه وپيگيری اشکالات و تخلفات احتمالی وارجاع آنها به مقامات ذيصلاحيت

برقراري‌ هماهنگي ‌بين‌ فعاليت‌هاي‌ واحدهاي‌ مختلف‌ دانشگاه‌ از طريق‌ اعمال‌ نظارت‌ بر كار آنها و برقراري‌ تماس‌ با ساير مؤسسات‌ و سازمان‌هاي‌ دولتي‌ مربوطه

مسئوليت امورمالی واداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب

نصب و عزل اعضای هيأت رئيسه ( با رعايت تبصره های 1و2 ماده4) و رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته ومديران گروههای آموزشی

ارائه پيشنهاد همکاريهای علمی با سايرمؤسسات آموزشی يا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه

نمايندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت

نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هيأت علمی - دانشجويان - کارمندان) در چهار چوب ضوابط و مقررات