پنحشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳


مسئول امتحانات

ساختمان آیت اله طالقانی -طبقه سوم
شماره تماس: 44251493-011 داخلی 111آقای رضا خواجه وند
شرح وظایف:
برنامه ريزي امتحانات پايان ترم
برگزاری امتحانات پایان ترم
تنظیم فهرست دانشجویان غایب در جاسه امتحانی
همکاري در برگزاري امتحانات ميان ترم
دریافت، تكثير، حفظ و مراقبت از سئوالات امتحاني تا شروع جلسه امتحان
هماهنگي و برگزاري امتحانات معرفی به استاد در طول ترم
پيگيري و رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر نمرات
تهیه لیست نمرات و کارنامه تحصیلی و تحویل به کارشناس مربوطه
امحا آثار ومستندات مربوط به سوالات و اوراق امتحانی
رسیدگی به تخلفات جلسه امتحان و تهیه صورتجلسه و ارجاع به مقامات مسئول
ثبت و کنترل نمرات نهايي و بايگاني سوابق امتحاني
صدور ابلاغ امتحاني اساتید
آماده سازی محل برگزاری امتحانات
تعيين عوامل اجرايي امتحانات و صدور ابلاغ
همکاری با سایر مراکز و سازمان ها جهت برگزاری آزمون با نظر مرکز