دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


واحد آموزش


آئین نامه آموزشی مصوب 16 / 12/ 93 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی


ماده 7:
هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.
تبصره 1: اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد ، در اینصورت دانشجو با تائید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
تبصره 5: در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی ، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود ، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن (موضوع تبصره 1 همین ماده) بی تاثیر است(به عبارت دیگر ،در شرایط مذکور ، اگر میانگین دانشجو کمتر از 12 شد مشروط نیست و اگر 17 و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی شود)
ماده 8:
در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد ، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.
تبصره : چنانچه دانشجویی قبلا یک درس عملی-نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد ، می تواند با رعایت مفاد این ماده ، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید.
ماده 10:
تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 6 واحد می باشد و نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.
تبصره: دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) که معدل کل آنها زیر 14 است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیرمرتبط (به تشخیص گروه آموزشی ) پذیرفته شده اند حداکثر 20 واحد درسی جبرانی ارائه کند.نمره این دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.
ماده 14:
برنامه ریزی و تصمصم گیری درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه ، حذف اضطراری دروس ، اعلام و ثبت نمره ، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود
ماده 15:
مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و نیم و در دوره های کارشناسی پیوسته پنج سال است.
تبصره 2 ماده 16:
نمرات دروس تمرین دبیری ، کارآموزی و کارورزی ، عملیات صحرایی ، کار در عرصه و دروسی که در برنامه ریزی مصوب ، با پروژه ارائه می شود . در صورتی که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقی می شود ، قطعی شدن نمره ناتمام طبق شیوه نامه ماده 14 انجام می شود.
ماده 17:
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است
تبصره 1 : اگر دانشجویی در درسی بیش از 16/ 3 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند ، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود ، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه ، آن درس حذف می شود در این صورت رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.
تبصره 2: در شرایط خاص ، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.
تبصره 3 : دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده ، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال ، صرفاً یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود.
ماده 18:
حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است.
تبصره 1:دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا هر چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی ، درس یا دورس مذکور را با نمره قبولی بگذراند ، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ، فقط ثبت و باقی می ماند .اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره 2: گذراندن دروس با استفاده از تبصره 1 ، صرفاً برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.
تبصره 3: تسهیلات این ماده شامل دانشجویی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی ، نمره مردودی دریافت می کنند ، نمی شود.
ماده 19:
چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند 14 واحد درسی را انتخاب کند
تبصره: چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد از تحصیل محروم می شود.
ماده 20:
دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره 1: مدت مجاز مرخصی زایمان ، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

ماده 21:
ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ، انصراف از تحصیل محسوب می شود
تبصره: تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
ماده 22:
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود ، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش موسسه تسلیم نماید.این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله دو ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد
ماده 29:
ملاک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است
تبصره: چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از 12 باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است.میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود.
ماده 30:
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل68 واحد درسی(شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند.در غیر این صورت ، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.آئین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر


تعاریف
الف)تسهیلات این آیین نامه متناسب با موادآن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:.
1-فرزند (شهید ، جاوید الاثر ، آزاده، جانباز 50% و بالاتر)
2-جانباز 70% به بالا
3-همسر(شهید ،جاوید الاثر، آزاده جانباز 50% و بالاتر)
4- جانبازان 25% و بالاتر
5- آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)
6-جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
7-رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه
ب) واژه ستاد عبارت است از :
ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
تبصره 7 الحاقی به ماده 11
دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند با تشخیص مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ، فقط در 4 نیمسال تحصیلی حداقل 10 واحد انتخاب نماید.
تبصره 8 الحاقی به ماده 11
در صورتیکه واحدهای انتخابی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی به کمتر از 12 واحد تقلیل یابد میانگین نمرات کمتر از 12 دانشجو در آن نیمسال مشروطی محسوب نمی شود.
تبصره 9 الحاقی به ماده 11
دانشجوی آزاده می تواند با تایید ستاد تا سقف 20 واحد درسی از واحدهای خود را به صورت دوره فشرده گذرانده و امتحان دهد ، نمرات کسب شده در میانگین کل محاسبه گردیده ولی ترم مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود
تبصره 1 الحاقی به ماده 13
برای دانشجوی شاهد و ایثارگر به حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 2 نیمسال اضافه می شود.
تبصره 2 الحاقی به ماده 13:
مدت اسارت دانشجویان آزاده جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب نمی شود
تبصره 3 الحاقی به ماده 14
دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا متاثر از آلام گذشته نتواند در جلسه یا جلسات درس یا دروس شرکت کند رعایت حد نصاب 10 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست و در صورت تایید ستاد ، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی وی محسوب نمی شود.
تبصره الحاقی به ماده 15
دانشجوی شاهد وایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا متاثر از آلام گذشته یا تایید ستاد ، نتواند در امتحان درس یا دروس اخذ شده شرکت نماید ، با تایید ستاد می تواند حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید.در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف شده و مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 رعایت حد نصاب الزامی نیست.

تبصره الحاقی به ماده 16
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات درس یا امتحان با ستاد می باشد.

تبصره الحاقی به ماده 18
دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند دو درس نظری خود را تا 2 هفته به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید .مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده او از 10 واحد کمتر نشود.

تبصره الحاقی به ماده 19
تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر ،برای دانشجوی شاهد و ایثارگر با ستاد می باشد.در این صورت ، نیمسال مربوطه جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب نمی شود.
تبصره الحاقی به ماده 20
مدت زمان امتحان(میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز ، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنها بنا به تشخیص و اعلام مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.
تبصره 3 الحاقی به ماده 26
سنوات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل آزاده ، جانباز با حداقل 25% جانبازی و همسر جانباز 50% و بالاتر از کارنامه تحصیلی حذف و در میانگین نمرات آنها محسوب نمی شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها و شرکت در امتحان مربوطه کمتر از 12 نباشد
برای دانشجوی جانبازی که درصد جانبازی او بیش از 25% باشد ، بازای هر 10% جانبازی بیشتر ، یک درس به 3 درس فوق اضافه می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده در طول تحصیل حداکثر 5 درس با تایید ستاد مشمول این تبصره می باشند.
تبصره الحاقی به ماده 30
دانشجوی شاهد و ایثارگر با گذراندن حداقل 70 واحد درسی و کسب حداقل میانگین کل 10 ،مدرک کاردانی دریافت می کند.در این صورت صدور مدرک کاردانی جهت تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود یا عدم وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته ، یا مجری بودن دانشگاه صادر کننده مدرک کاردانی ، صورت می گیرد.

تبصره 1 الحاقی به ماده 33
علاوه بر مرخصی تحصیلی مجاز ، اعطای 4 نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به همسر شهید و جانباز 50% و بالاتر و جانباز اعصاب و روان با حداقل 15% جانبازی با تایید ستاد بلامانع است.
تبصره 1 الحاقی به ماده 38
کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظفند در هر سال تحصیلی با انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در قالب آئین نامه نقل و انتقال مصوب جلسه مورخ 26 / 7/ 85 شورای طرح و برنامه شاهد موافقت نمایند.
تبصره الحاقی به ماده 52
دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند در دوره کارشناسی تا 4 نیمسال تحصیلی و در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 2 نیمسال تحصیلی ، به طور تمام وقت به صورت مهمان تحصیل کند ، مجموع دروس مهمان نباید از 60% کل واحدها تجاوز کند.


تسهیلات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

تبصره 2 الحاقی به ماده 8
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسه یا جلسات امتحان با اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.
تبصره 3 الحاقی به ماده 8
دانشجوی شاهد و ایثارگری که به دلیل درمان صدمات ناشی از جنگ یا آلام متاثر از آن موفق به شرکت در امتحان درس یا دروس نگردد، با ارائه گواهی پزشکی و تایید ستاد می تواند حداکثر تا پایان نیمسال بعد در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید ، در غیر اینصورت آن درس یا دروس حذف می شوند.
تبصره 3 الحاقی به ماده 9
در مورد دانشجوی شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد ، یک نیمسال به حداکثر سنوات تحصیلی افزوده می شود
تبصره 4 الحاقی به ماده 10
برای دانشجوی شاهد و ایثارگر با تشخیص ستاد به این مدت (1 نیمسال مرخصی تحصیلی) یک نیمسال بدون احتساب در سنوات اضافه می شود
تبصره الحاقی به ماده 12
نمرات مردودی حداکثر 2 درس دانشجویان شاغل به تحصیل شاهد ، آزاده و جانباز با حداقل 25% جانبازی ، از کارنامه دانشجو حذف و در میانگین نمرات آنها محسوب نمی شود ، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مذکور پس از اخذ مجدد کمتر از 14 نباشد.
تبصره2 الحاقی به ماده 13
در صورتیکه واحدهای درسی دانشجوی شاهد و ایثارگر در یک نیمسال به کمتر از 8 واحد تقلیل یابد و معدل آن نیمسال بیش از 12 و کمتر از 14 باشد ، مشروط محسوب نمی شود(استفاده از این به بند فقط برای یک نیمسال مجاز می باشد )
تبصره3الحاقی به ماده 13
اگر میانگین نمرات دانشجو در 2 نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود ، برای دانشجوی شاهد و ایثارگر به این تعداد یک نیمسال اضافه می شود.