پنحشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳

فرایند تصویب و دفاع از پایان نامه


عنوانفرم ها دانلودتوضیحات
فرم تعیین استاد راهنما دانلود فرم شماره 1
فرم اولیه برای اعلام موضوع دانلود فرم شماره 2 محدوده زمانی-پایان ترم دوم
فرایند تصویب پروپوزال گرفتن پیشینه موضوع از سایت ایران داک
طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی مؤسسه
تصویب موضوع با اصلاحات و یا بدون اصلاحات
گرفتن کد رهگیری جهت ثبت پروپوزال از سایت ایران داک
گزارش پیشرفت کار پایان نامه به استاد راهنما دانلود فرم شماره 5
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه دانلود فرم شماره 6
فرایند دفاع از پایان نامه فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع دانلود فرم شماره 7
فرم اطلاع رسانی در تابلو اعلانات دانلود فرم شماره 8
فرم شرکت در جلسه دفاع دانلود فرم شماره9
فرم انصراف از مقاله دانلود فرم شماره10
فرم ارزیابی داور از پایان نامه دانلود فرم شماره11
فرم تعیین ارزش مقاله ونمره نهایی دانلود فرم شماره12
فرم اخذ مجوز صحافی پایان نامه دانلود فرم شماره13
فرایند تحویل پایان نامه فرم تحویل نسخه پایان نامه دانلود فرم شماره14
فرم ارزشیابی جلسه دفاع دانلود فرم شماره15
فرم درخواست تمدید پایان نامه دانلود فرم شماره16
فرم تعهد مقاله دانلود فرم شماره17
تعهد انجام اصلاحات دانلود فرم شماره18
فرم اصالت پایان نامه دانلود فرم