دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


اسامی ممتازین علمی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال اول 97-96


مقطع رشته ورودی نام دانشجو
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 96 سیده بهاره عقیلی
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 94 میلاد محمدی
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 94 مرضیه نیکوکار
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 94 طلعت درویش
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 93 علی اکبر اسراردل
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 93 سامره یزدان پناه
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی 93 فاطمه سلمان پور شیاده
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 96 شبنم عباس زاده
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 مهسا میرخانی
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 سیده فائزه پژومان
کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه 93 ناهید غلامی مقدم
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 96 فاطمه کشاورزی وفس
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 95 محمد طاول کتری
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 95 امیرحسین قاسمی
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 94 مریم اکبری
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 94 زهرا پاک
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 94 مهسا احسانی راد
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 93 مژگان غضنفری
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 93 آیدا حسین زاده
کارشناسی پیوسته مدیریت بانکی 93 سودابه تاجیک
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 96 هنگامه چاشمی
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 96 نصیبه موید
کارشناسی پیوسته مدیریت آموزشی 93 بهاره هژیر
کارشناسی پیوسته روانشناسی 96 مرضیه رحمانی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 96 زهره ساداتی کرمی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 سمانه بابازاده گت کلا
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 مهرآسا جوادی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 95 فاضله یعقوبی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 زهرا بادپر
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 محمد مسلمی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 علی صالحی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 94 مهتاب عموزاده
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 اعظم عباسی
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 زهرا رضایی منفرد
کارشناسی پیوسته روانشناسی 93 الهام بیدآبادی
کارشناسی پیوسته حسابداری 96 مهدیه حیدری
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 سارا حبیبی
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 سحر نصری
کارشناسی پیوسته حسابداری 94 زهره یزدان پناه
کارشناسی پیوسته حسابداری 93 زهره محمدتبار
کارشناسی پیوسته حسابداری 93 محبوبه ابراهیم زاده
کارشناسی پیوسته حسابداری 93 سید محمد نبوی
کاردانی پیوسته کامپیوتر 96 فاطمه محمدنژاد
کاردانی پیوسته کامپیوتر 96 نرگس محمدی
کاردانی پیوسته کامپیوتر 96 زهرا خرسندی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 96 مهسا خیری
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 96 رویا خسروی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 96 شراره آذرنژاد
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 مجید عابدینی راد
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 شکوفه ایشانی افوسی
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 95 محبوبه تقی زاده نیه
کارشناسی ناپیوسته حسابداری 95 الهه عربخانی