جمعه ۲۹ تير ۱۴۰۳


دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی)
حمیدرضا مستان
حسابداری
دانشگاه مازندران

محمدرضا خلیلی شومیا
حسابداری
علامه قزوینی

شرف سجادی خشکرودی
حسابداری
دانشگاه سمنگان

عاطفه خوانساری
حسابداری
دانشگاه سمنگان

سودابه جعفری
حسابداری
دانشگاه سمنگان

مهران رضایی
حسابداری
دانشگاه سمنگان

سعید عبدالهی
حسابداری
دانشگاه سمنگان

مجتبی حمیدی
مدیریت صنعتی
دانشگاه پیام نور

فاطمه پاداشی
حسابداری
دانشگاه ارومیه

الناز عباسی
مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران

سعیده رضایی
حسابداری
دانشگاه الزهرا

محمدباقر سیدی اندی
حسابداری
دانشگاه سمنگان

الهام دانش نوشری
حسابداری
دانشگاه سمنگان

راحله خلیل تبار
حسابداری
دانشگاه سمنگان

موسی کاکائی احمدآباد
حسابداری
دانشگاه سمنگان

عقیل عموئی
حسابداری
دانشگاه سمنگان

رقیه بابازاده بالنگا
مدیریت بیمه
دانشگاه الزهرا

بنیامین محمدی قلعه
مدیریت صنعتی
دانشگاه مازندران

محمد نصیری
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه خواجه نصیر

وحید قوجه زاده
مدیریت بیمه
دانشگاه خوارزمی

لاله عزیززاده نشلی
حسابداری
دانشگاه مازندران

حسن بابازاده تیار
مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران

میلاد قلی نژاد لاجیمی
حسابداری
دانشگاه سمنگان

زینب کاکویی
حسابرسی
دانشگاه سمنگان

عاطفه موسوی
حسابداری
دانشگاه سمنگان

بهرام یدالهی
حسابداری
دانشگاه سمنگان

آزاده یکتاگنجی
حسابرسی
دانشگاه سمنگان

مریم یداله پور بالف
حسابرسی
دانشگاه سمنگان

سیده فاطمه امیرارجمندی
مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران

محبوبه اسدی آملی
حسابداری
دانشگاه پیام نور

مجید رضاعلی
حسابداری
دانشگاه تهران

فرخنده پویان صفت
حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی

مجتبی بهرامی
حسابداری
دانشگاه مازندران

شهرزاد کهن ترابی
مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران

زیبا رضایی
مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران

مرجان چراغعلی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشگاه سمنگان

سیده حسنی خاتمی مقدم
حسابداری
دانشگاه سمنگان

آتنا خضری
آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشگاه سمنگان

مهرشاد درزی سوته
حسابرسی
دانشگاه سمنگان

مهدیس صباغیان
آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشگاه سمنگان

الهه کمالی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشگاه سمنگان

ستاره متحدی
مدیریت بازرگانی(گرایش مالی)
دانشگاه سمنگان

ماندانا محمدزاده مقدم
حسابداری
دانشگاه سمنگان

رقیه یزدان پناه
مدیریت صنعتی
دانشگاه سمنگان

فاطمه منفرد
مدیریت صنعتی
دانشگاه سمنگان

مهسا سلیمانی ورکی
حسابرسی
دانشگاه سمنگان

سیما محمدزاده
حسابداری
دانشگاه سمنگان

معصومه طیبی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشگاه سمنگان

محدثه اوهینا
مدیریت صنعتی
دانشگاه سمنگان

صغری حسین پور
آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشگاه سمنگان

عالمه حسنی
مدیریت صنعتی(گرایش تولید و عملیات)
دانشگاه سمنگان

فرهاد رضوانی
حسابرسی
دانشگاه علم و صنعت ایران

زهرا شیرازی
حسابداری
دانشگاه مازندران

رضا کیائی ده میانی
مدیریت صنعتی
دانشگاه علوم و فنون مازندران

فاطمه پورهادی
حسابرسی
دانشگاه زاهدان

راحله میرزایی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشگاه سمنگان

علی رستمی درونکلا
مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
دانشگاه سمنگان